චෞර රැජින

None

 • Title: චෞර රැජින
 • Author: වික්ටර් අයිවන්
 • ISBN: null
 • Page: 486
 • Format: None
 • None

  • ✓ චෞර රැජින || ↠ PDF Download by ☆ වික්ටර් අයිවන්
   486 වික්ටර් අයිවන්
  • thumbnail Title: ✓ චෞර රැජින || ↠ PDF Download by ☆ වික්ටර් අයිවන්
   Posted by:වික්ටර් අයිවන්
   Published :2019-02-19T03:22:39+00:00

  2 thoughts on “චෞර රැජින

  1. වික්ටර් අයිවන් Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the චෞර රැජින book, this is one of the most wanted වික්ටර් අයිවන් author readers around the world.

  2. වික්ටර් අයිවන්ගේ “චෞර රැජින” ලැබුණ දවසේ එක හුස්මටම කියවා ඉවර කළෙමි. එහි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග හිටපු ජනාධිපතිනිය ගැන පළවී ඇති කරුණු විශ්වාස කරන්නත් අපහසුය. එහෙත් ඇය මේ පොතට විරුද්ධව කිසිම අ [...]

  3. This was a full of sexist and below-the-belt mud-slinging and had very little to offer in terms of any kind of proper constructive criticism. It was just sensationalist and while the accusations, etc. maybe true it doesn't justify the way in which this book framed and indeed narrated them. I almost felt sorry for CB, and I never even liked her much!

  4. Not a single star shall be given to this book. When I was young I was shocked by the content. It was more mud slinging towards an individual than facts. None of the claims were supported. The book left a very bitter taste in my mind.

  5. Real time waster. Nothing but personal hatred. Author him self was responsible for the facts mentioned on the book.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *